Send to friend
Click for .pdf
Click for video


2014
                        2013
                        2012
                        2011
                        2010
                        2009
                        2008
                        2007
                        2006
                        2005
                        2001
                        2000
                        1999
                        0
                       
Single Room


Project Re-Locate .Next Project...
rl


Re-Locate


www.re-locate.blogspot.com

Kavramsal c¸erc¸evesini Anadolu ve Balkanlar arasında gerc¸ekles¸en mu¨badele do¨neminden alarak, sınırların degˆis¸kenligˆi, ku¨ltu¨rel ortaklıklar, ihtilaflar, iletis¸im eksikligˆi ve yeni iletis¸im bic¸imleri kurabilme yo¨ntemleri gibi konulara odaklanan Re-Locate projesi, bu bagˆlamda sec¸ilen mekanlarla paylas¸ılan ortak tarihsel gec¸mis¸i kendine yol haritası yapmanın yanı sıra, sanatc¸ılar, ku¨rato¨rler, yazarlar ve kurumlar arasında kurulabilecek yeni bir agˆa temel olus¸turmaya c¸alıs¸ır. Bu agˆ aynı zamanda ana merkezler dıs¸ında kalan alanlar ya da ku¨c¸u¨k merkezler ve sanatc¸ılar arasında diyalogˆu hedeflemektedir.
Re- Locate yolculuklarla ve su¨rekli hareket halinde gerc¸ekles¸en deneysel bir workshop pratigˆini o¨nerir ve mobil deneyimlerden beslenir. Gec¸is¸lilik hali s¸ehirler, sınırlar gibi fiziksel gec¸is¸liligˆin yanı sıra tarihsel, kimliksel ve ideolojik gec¸is¸leri de genis¸ bir bic¸imde kapsamaya c¸alıs¸ır.
Re-Locate projesi bu c¸erc¸evede gerc¸ekles¸en bir dizi workshoptan olus¸mus¸tur. Bunların ilki, Go¨kc¸e Su¨vari, Ha za vu zu (O¨zgu¨r Erko¨k, Gu¨nes¸ Terkol), Ilgın Seymen, Mehmet Dere, Suat O¨gˆu¨t, Zeyno Peku¨nlu¨’nu¨n katılımıyla Plovdiv (Filibe), Atina, U¨sku¨p, Prizren ve Pris¸tina’da gerc¸ekles¸tirildi. Grup, ziyaret ettikleri s¸ehirlerde lokal sanatc¸ılarla birlikte c¸alıs¸arak, bir yandan bireysel ve kolektif is¸lerini gerc¸ekles¸tirirken digˆer yandan da deneyimlerini paylas¸tı.
Projenin I·stanbul ayagˆında gerc¸ekles¸en 2. Workshop c¸alıs¸masına ise ziyaret edilen s¸ehirlerden davet edilen sanatc¸ılar Alban Muja, Gjorgje Jovanovik, Mary Zygoury ve Raycho Stanev katıldı.
Misafir sanatc¸ıların ayrılmasının ardından gerc¸ekles¸en 3.Workshop su¨reci ise sergi sırasında is¸lerin birlikteligˆinin tartıs¸ılmasına ve tecru¨belerin izleyicilerle paylas¸ılmasının bir bas¸ka yo¨ntemi olarak du¨s¸u¨nu¨len kitabın bu¨tu¨n sanatc¸ıların katılımıyla hazırlanmasına ayrıldı.
Selda Asal bas¸langıcından itibaren Go¨kc¸e Su¨vari ile birlikte projenin koordinato¨rlu¨gˆu¨nu¨ yu¨ru¨tmenin yanı sıra, doku¨mantasyonunu yaparak ve notlarını tutarak ortaya c¸ıkan anlık c¸alıs¸maların, edinilen bilgilerin ve yas¸anan tecru¨belerin kaydını tuttu. Yas¸anan su¨reci adım adım takip eden ancak geleneksel olmayan bir s¸ekilde izleyiciye ulas¸tıran bu doku¨- manlar serginin yalnızca son u¨ru¨nlerle degˆil su¨rec¸le birlikte okunması gerektigˆine is¸aret etmektedir.
Gidilen yerlerde kurulan diyalog, aslında halihazırda mevcut olan ancak go¨ru¨nu¨rlu¨gˆe sahip olmayan bagˆlatıların daha da belirginles¸ebilmesi ic¸in o¨nemli bir adım tes¸kil etmektedir.Workshoplar su¨rersince yapılan toplantılar, konus¸malar ve kurulan diyaloglar, yakın cogˆrafyalarda yas¸ayan sanac¸ıların var olabilme, sanatsal pratigˆin su¨rdu¨ru¨lebilirligˆi adına olus¸turdukları stratejileri, c¸evrelerinde gerc¸ekles¸en olaylara verdikeri tepkileri ve pek c¸ok bas¸ka ortaklıkları is¸aret etmesi anlamında o¨nemlidir. Tu¨m bunlar; ‘Bizi cogˆrafya dıs¸ında bir araya getiren nedir?’ sorusuna verilebilecek potansiyel cevapları ortaya koymak ve yeni iletis¸im bic¸imleri gelis¸tirmek ic¸in yapılan aras¸tırmalara ilham verir.
Re-Locate yas¸anan deneyimleri izleyici ile paylas¸ma ve konuyu tartıs¸maya ac¸ma adına atılmıs¸ bir adım olarak da degˆerlendirilebilir.
Re-Locate projesi X-OP tarafindan desteklenmektedir. X-OP sanat u¨retimi ic¸in ortak bir Avrupa platformu olus¸turmayı amac¸layan sanatc¸ılar, aras¸tırmacılar, operato¨rler, u¨reticiler ve ku¨ltu¨r enstitu¨lerinden olus¸an ve su¨rekli olarak genis¸leyen bir agˆdır. Bir yandan Avrupa ic¸indeki is¸birligˆi, ortak u¨retim ve disiplinlerarası sanat tutumunu gu¨c¸lendirirken, teknolojik altyapıya alıs¸kın olan kullanıcılarıyla katılımcıların hareketliligˆini tes¸vik eder. X-OP projesi 2008-2011 yılları arasında gerc¸ekles¸en c¸ok yıllık bir proje olup, Avrupa Komisyonu - Ku¨ltu¨r Programı tarafından desteklenmektedir. X-OP projesi hakkında daha fazla detaylı bilgi ic¸in:
www.x-op.eu

Katılımcılar:

Mehmet Dere, Ha za vu zu, Gjorgje Jovanovik, Alban Muja, Suat O¨gˆu¨t, Zeyno Peku¨nlu¨, Ilgın Seymen, Raycho Stanev, Go¨kc¸e Su¨vari, Mary Zygouri

Dokümantasyon & Backstage:

Selda Asal

Asistanlar:

Zeynep Beler, Eda Gecikmez, Mari Jögiste


13 Eylül - 6 Kasım 2011

Açılış: 13 Eylül 2011 Saat: 18:30

Adres: Rumeli Han B Blok Kat: 3 İstiklal Cad. Beyoğlu İstanbul


///Re- Locate

The theoretical framework of the Re- Locate project is based on the population exchange between Anatolia and the Balkans and it focuses on the flexibility of the borders, cultural similarities, controversies, the lack of communication between cultures, as well as various methods of developing new communication models. In addition, the project aims at establishing a new network between artists, curators, writers and institutions by making the shared history in the selected places its most important guide. This network also intends to form a dialogue between peripheral places, small-scale cultural centers, and artists.
Re- Locate Project proposes an experimental workshop practice that is based on mobility and translocation. The suggested mobility tries to en- compass the physical transitivity of the cities and borders, as well as the flexibility of historical, identitarian, and ideological borders.
Re- Locate project consists of a series of workshops that are realized in this framework. The first part of the series is realized in Plovidiv, Athens, Skopje, Prizren, and Pristine with the participation of Go¨kc¸e Su¨vari, Ha za vu zu (O¨zgu¨r Erko¨k, Gu¨nes¸ Terkol), Ilgın Seymen, Mehmet Dere, Suat O¨gˆu¨t, and Zeyno Peku¨nlu¨. The group worked in collaboration with the local artists in the places that they visited. They worked on both their individual works and collective works and shared their experiences with each other.
The second workshop is realized in Istanbul with the participation of the artists who were invited to Istanbul from the places that are visited: Alban Muja, Gjorgje Jovanovik, Mary Zygoury, and Raycho Stanev.
The third workshop, after the visiting artists have left, was based on dis- cussing the ways in which different works will be put together for the exhibition and the collective preparation of the book which was thought to be an alternative method to share the experiences with the audience.
Selda Asal, together with Go¨kc¸e Su¨vari, coordinated the project since the beginning; she also documented various spontaneous moments, momentary inputs of information and experience during the whole project. These documentations follow the project step by step and show it to the
audience in a non-conventional way. This method suggests that the exhibition should be read not only through the final results but also through the whole process of realizing it.
The dialogue that was established with people in the visited places is a significant step in making the already existing links more visible than be- fore. The meetings and conversations during the workshops are crucial in figuring out the strategies of survival and artistic production that the artists who are geographically close use, as well as learning the ways in which they perceive their surroundings and other similarities between geographies. All these concerns inspire us to put forward alternative answers to the question: “what else brings us together apart from geography?” and to develop new ways of communicating.
Re- Locate project can be seen as a step to share these experiences with the audience and to keep discussing these issues.
Re- Locate project is supported by X-OP. X-OP is a constantly expand- ing network that brings artists, researchers, operators, producers, and cultural institutions together to form a common European platform for artistic production. On the one hand, it strengthens collaboration and common production practices within Europe and an interdisciplinary perspective in art. On the other hand, it reinforces the participants’ mobility with its users who are well-informed on the technological infrastructure. X-OP project is realized between 2008 and 2011 and is supported by European Commission – Culture Program. For a detailed information on X-OP project, see:
www.x-op.eu

Participants:

Mehmet Dere, Ha za vu zu, Gjorgje Jovanovik, Alban Muja, Suat O¨gˆu¨t, Zeyno Peku¨nlu¨, Ilgın Seymen, Raycho Stanev, Go¨kc¸e Su¨vari, Mary Zygouri

Documentation & Backstage:

Selda Asal

Assistants:

Zeynep Beler, Eda Gecikmez, Mari Jögiste


13 September - 6 November 2011

Opening: 13 Eylül 2011 Saat: 18:30

Address: Rumeli Han B Blok Kat: 3 İstaiklal Cad. Beyoğlu İstanbul


Coğrafyalar-dışı Bir Birliktelik Nasıl Mümkün Olabilir?

Fırat ARAPOĞLU

Anadolu ve Balkanlar’da yaşanan mübadele döneminden yola çıkarak, “sınırlar”, “kültürel geçişlilikler”, “diyalog/diyalog eksiklikleri” gibi konular üzerinden bir seyahat programının deneyim çıktıları nasıl olabilir? Ya da diğer bir deyişle tarih, kimlik, coğrafya(sızlık) ve kültürel geçişlilik gibi konu(m)lar nasıl görünür hale getirilebilir? İşte bu temel sorulardan hareketle Apartman Projesi’nin X-OP AB Projesi’nin desteğiyle yaşama geçirdiği “Re-Locate” sergisi Beyoğlu’nda Rumeli Han’da izleyicilere sunuldu. Peki sadece bitmiş işler üzerinden değil, bir süreç okumasını da gerektiren sergiye yakından baktığımızda neler görülmekte?

Akışı Kes Akışı Kes

Balkanlara düzenlenen gezide yer alan sanatçılar arasında Mehmet Dere, Ha za vu zu, Suat Öğüt, Zeynp Pekünlü, Ilgın Seymen ve Gökçe Süvari bulunmakta (Süvari aynı zamanda etkinliğin Selda Asal ile birlikte koordinatörlüğünü de üstlenmiş). Projenin İstanbul ayağı içinse Gjorgje Jovanovik, Alban Muja, Raycho Stanev ve Mary Zygouri yer alıyor. Türkiye’den giden sanatçıların seyahat programını incelediğinizde Plovdiv, Atina, Üsküp ve Priştina’da kaldıklarını öğreniyorsunuz. Tüm bu yolculuk esnasında yaşananlar, lojistik konular, çalışma, seyahatta başa gelen olaylara dair Selda Asal’ın dairenin koridor duvarlarında ve mutfak kısmında sergilediği sahne arkası çekimleri, sergiyi gezmeden önce size gerekli olan harita bilgilerini sunuyor – Asal’ın deyimiyle “dokümantasyon dokümante ediliyor”.

Mehmet Dere’nin “Teneffüs” çalışması resmi tarihin okul kitaplarındaki temsilinin parodisini belirtmek üzere Lord Byron’un “sessizlik ve gözyaşları ile” mısrası ile birlikte sunulurken, Zeyno Pekünlü’nün hem Balkanlar ve Anadolu’daki evlilikler, ailesel kökler ve böylece köklerin karışımı üzerinden gerçekleştirdiği “Hairy Tale” başlıklı evlilik dokümantasyonu güzel ve etkili bir senaryo ile ilerliyor. Serginin mekana-özgü yerleştirilmesi ile en çok saklanan ama imgesel olarak fazlasıyla izleyiciyi kuşatan işi Ilgın Seymen’e ait: Mnemonics isimli çalışma sanatçının gittiği yerlerdeki topladığı materyallere ve görsel kültürel belleğe dayanıyor. Ha za vu zu’nun daha önce Rotterdam, Lyon ve İstanbul’da gerçekleştirdiği Akışı Kes performansı Plovdiv, Atina ve Priştina’da nispeten daha olaysız geçerken, Üsküp’te daha agresif bir tepki almış, bu da Ha za va zu’nun yorumuyla, aslında siyasal gerginlik ve iktidara gösterilemeyen tepkinin, sivil eylem üzerinden katılımcılara yansıtılmasına neden oluyor. Sırf bu tespitin araştırılması bile Ha za vu zu’nun ediminin başarısını ortaya koymakta.

Alban Muja, Raycho Stanev,  Gjorgje Jovanovik ve Mary Zygouri dörtlüsünden akılda kalanlar ise son iki isme ait. Muja’nın işi diğer çalışmaların yanında temsili daha kapalı sunarken, Stanev’in multimedya yerleştirmesi yeni bir ses üretmiyor. Jovanovik’in desenlerinden oluşan “İstanbul Günlüğü” ve Zygouri’nin “Syntagma Hamamı” başlıklı Rum cemaati üzerine olan çalışmaları akılda kalıcı. Özellikle Zygouri’nin Türkiye ve Yunanistan arasındaki mübadele ve 1955 pogromu üzerinden günümüz politikalarına çok-cepheli sunduğu bakış, üzerine çok fazla düşünülecek malzeme vermekte.

Teslim Bayrağı Çekmek

Sergide yer alan iki ismi sona bırakmayı tercih etmemin nedeni, doğrudanlıkları ve akılda kalıcılıkları noktasında gösterdikleri açıklık yüzünden. Suat Öğüt’ün “Teslim Bayrağı Çekmek” çalışması, bu yıl Venedik’teki bayraksız bayrak direkleri ile dikkatleri çeken Latifa Echakhch’ın işine referans verirken, Türk, Makedon, Yunan, Bulgar ve Arnavut olmanın beş nedeni üzerinden yarattığı yerleştirme oldukça incelikli kimlik sorgulamarını haiz. Fıkra Projesi daha önce “Disco Disco Petrolium” çalışmasından gelişen “fıkralar” üzerinden karşılıklı toplumsal yargıları deşifre etmekte. Son olarak Gökçe Süvari’nin Atina’nın protestocu köpeği Loukanikos üzerinden görünür kıldığı “mit” sokakların ve eylem alanlarının varlığı yanında, sanki bu kahramanın havlamalarını duyacağımız bir yakınsama duygusu yaratak bir tür heroik durum yaratıyor.

Coğrafyalar-dışı bir deneyim alanı yer değiştirmeler ile mümkün kılınabilir  ve Apartman Projesi’nin “Re-Locate” projesi bu deneyimi totolojik bir anlatıya dönüştürmeden tüm yalınlığıyla gözler önüne seriyor. Bu da bize Michel Foucoult, Gilles Deleuze ve Felix Guattari’nin “üretken olanın daima göçebe olan” olduğu tespitlerini hatırlatmış oluyor. Son olarak Apartman Projesi, 5533 gibi entegre piyasaya kafa tutabilen inisyatif sayısı çok az bir rakama inmişken bu tip alanların desteklenmesi ve ilgilenilmesinin önemini de hatırlatmış olalım. Re-Locate Proje Sergisi 6 Kasım’a kadar Beyoğlu Rumeli Han B Blok Kat 3’te izlenebilir.


Katilimcilar / Participants

 

Mehmet Dere, Ha za vu zu, Gjorgje Jovanovik, Alban Muja, Suat Ögˆüt, Zeyno Pekünlü, Ilgın Seymen, Raycho Stanev, Gökçe Süvari, Mary Zygouri


Backstage:

 

Selda Asal

 

Asistanlar/Asistants

 

Eda Gecikmez, Mari Jögiste

 

 http://re-locate.blogspot.com/